Перекладіть українською мовою

1. Vivat, crescat, floreat! 2. Valeant cives mei, sint incolumes, sint beati (Cicero). 3. Fiat iustitia! 4. Nunc transeamus ad obligationes (Gains). 5. Respondent superior. 6. Sit venia verbo. 7. Absit invidia verbo.

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Латинська мова, її походження.

2. Місце латинської мови серед інших індоєвропейських мов.

3. Утворення літературної латинської мови.

4. Світове значення античної літератури.

5. Архаїчні пам’ятки римського законодавства.

6. Середньовічні юридичні пам’ятки та твори римських авторів.

7. Правила читання латинських букв і буквосполучень.

8. Звуки і букви латинської мови.

9. Голосні.

10. Дифтонги.

11. Диграфи.

12. Приголосні.

13. Вимова голосних і приголосних.

14. Вимова грецьких буквосполучень.

15. Співвідношення латинської вимови і написання

16. Правила наголосу.

17. Граматичні категорії іменника.

18. Визначення практичної основи іменника.

19. Правила запису імен­ника в словнику.

20. Іменники та прикметники І відміни.

21. Іменники та прикметники II відміни.

22. Узгодження прикметників з іменниками ІІ відміни.

23. Іменники III відміни.

24. Приголосна група.

25. Голосна група

26. Мішана група.

27. Прикметники III відміни.

28. Узгодження прикметників з іменниками всіх відмін.

29. Ступені порівняння прикметників.

30. Розряди займенників.

31. Особливості відмінювання займенників.

32. Числівник.

33. Утворення і відмінювання кількісних числівників.

34. Утворення і відмінювання порядкових числівників.

35. Узгодження числівників з іменниками.

36. Граматичні категорії дієслова.

37. Основні форми дієслова.

38. Інфінітив у латинській мові.

39. Дієвідміни.

40. Основа інфекта.

41. Особові закінчення активного стану часів системи інфекта.

42. Особові закінчення пасивного стану часів системи інфекта.

43. Praesens Indicativi activi.

44. Praesens Indicativi passivi.

45. Imperfectum indicativi activi

46. Imperfectum indicativi passivi.

47. Futurum I indicativi activi.

48. Futurum I indicativi passivi.

49. Наказовий спосіб теперішнього часу.

50. Наказовий спосіб майбутнього часу.

51. Часи системи інфекта дієслова esse“бути”.

52. Дієслова, похідні від esse.

53. Система часів доконаного виду дієслова.

54. Основа перфекта.

55. Perfectum indicativi activi.

56. Plusquamperfectum et Futurum II indicativi activi.

57. Plusquamperfectum conjunctivi activi et passivi.

58. Perfectum conjunctivi activi et passivi.

59. Imperfectum conjunctivi activi60. Imperfectum conjunctivi passivi.

61. Відмінювання дієслова esseв часах системи перфекта.

62. Дієприкметники теперішнього часу.

63. Дієприкметники минулого часу.

64. Дієприкметники майбутнього часу.

65. Пасивна форма часів системи перфекта.

66. Описова дієвідміна активного стану.

67. Герундив.

68. Описова дієвідміна пасивного стану.

69. Активна і пасивна конструкції.

70. Nominativus cum Infinitivo.

71. Accusativus cum Infinitivo

72. Nominativus duplex.

73. Accusativus duplex.

74. Ablativus Absolutus.

75. Кон’юнктив.

76. Вживання кон’юнктива у незалежних реченнях.

77. Пасивний стан кон’юнктива.

78. Синтаксис складного речення.

79. Синтаксис складнопідрядного речення.

80. Синтаксис складнопідрядного речення ut finale.

81. Синтаксис складнопідрядного речення ut objectiviun.

82. Синтаксис складнопідрядного речення сum temporale.

83. Синтаксис складнопідрядного речення cum historicum.

84. Синтаксис складнопідрядного речення сum causale.

85. Порядок роботи над перекладом.

86. Особливості перекладу простого речення.

87. Особливості перекладу складного речення.

88. Особливості перекладу речення з інфінітивними конструкція­ми.

89. Особливості перекладу речення в пасивному стані.

90. Вибрана юридична термінологія і загальновживані крилаті виcлови-сентенції.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна :

1. Хоміцька З.М. Латинська мова. Підручник. Видавець: Право: Київ, 2010. – 256с.

2. Розенталь И.С. Учебник латинського языка. Для юридических и иных гуманитарных вузов и факультетов. – М., 2004.

3. Жулай С.И. Куварова И.С. Латинский язык для студентов-юристов. – К.: Издатильство МАУП, 2003.

4. Латинский язык. Юнита 1-2. – К.: Издательство „Знание Украины”, 2004.

5. Ревак Н.Г. Латинська мова (для неспеціальних факультетів). – К.: Нова книга, - 2009.

6. Сенів М.Г., Скорина Л.П., Постова Н.С. Підручник з латинської мови для учнів гуманітарних коледжів, ліцеїв, гімназій. – К.: СІНТО, 1994

7. Чернюх Б. В. Історична граматика латинської мови. Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 292 с.8. Чурякова Л.В. Латинська мова для юристів. – К.: АТІКА, 2009.

9. Ярхо В.Н., Лобода В.И. Латинский язык. – М., 1969.

10. Ярхо В.Н., Лобода В.И. Латинский язык. – М., 1983.

11. Мирошникова В.И., Федорова Н.А. Учебник латинского языка. – М.: Изд-во МГУ, 1985.

Додаткова :

12. Соболевський С.И. Латинський язык. – К.: Издательство МАУП, 2003.

13. Скоднена Л.І., Сенів А.В Porta antigna. Латинська мова. – К.: КІНТО, 1996.

14. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. – К., 1990.

15. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. 500 крилатих висловів. Латино-український словник + англійські, німецькі, французькі, іспанські відповідники.

ЗМІСТ


5651240664019839.html
5651280573923927.html
    PR.RU™